İletişim
 
GLOKALHABER.COM
Adres : Mebusevler Mah. Ergin Sokak No:22 Tandoğan/Ankara
Telefon : +90  312 446 56 16
Faks : +90  312 446 56 17
E-Posta : merhaba@glokalhaber.com